ELA RENOVOU FREUD


Gamma-Keystone via Getty Images

Vozes

Anna Isakova/TASS